VEDTÆGTER FOR DANSK TERRIER KLUB’S KREDS 11. ÅRHUS

§ 1 Navn og hjemsted
Kredsens navn er Århus og dens nummer er 11.
1. Kredsens hjemsted er Århus Kommune.
2. Kredsen er etableret jfr. Dansk Terrier Klubs love § 15.

§ 2 Kredsens formål
Kredsens formål er på lokalt plan at fremme Dansk Terrier Klubs formål og at styrke forbindelsen mellem medlemmer og Dansk Terrier Klub. (Flg. kaldet DTK).

§ 3 Kredsens geografiske område
1. Kredsen omfatter de postnumre, der er anført i Terrier Nyt under de respektive kredse.
2. Kredsinddeling eller ændring af kredsgrænser kan behandles på den årlige kredsgeneralforsamling i de berørte kredse. Såfremt forslaget vedtages, fremsendes det til godkendelse i DTK’s bestyrelse.
3. Et medlems tilhørsforhold afgøres af medlemmets adresse i henhold til DTK’s kredsopdeling. Tvivlsspørgsmål afgøres af DTK’s bestyrelse. Ethvert medlem af DTK kan, uanset kredstilhørsforhold, deltage i andre kredses arrangementer.

§ 4 Kredsbestyrelse
1. Kredsen ledes af en kredsbestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på kredsgeneralforsamlingen blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Mødet afholdes hvert år i perioden 1. januar – 10. februar. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, idet der på lige årstal vælges 2 medlemmer og på ulige årstal vælges 3 medlemmer. Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter.
2. På første bestyrelsesmøde efter kredsgeneralforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med kredsformand, næstformand og kasserer. Resultatet af konstitueringen skal snarest efter mødet meddeles DTK’s bestyrelse skriftligt. Omkonstituering kan – om nødvendigt – finde sted.
3. Kredsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen er tilstede. Der skal føres en forhandlingsprotokol, der skal underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
4. Indtræder en suppleant i stedet for et valgt medlem, overtager suppleanten den valgperiode, som det udtrådte medlem havde.
5. Den afgående kredsbestyrelse fungerer til og med kredsgeneralforsamlingen, herefter tiltræder den nye kredsbestyrelse.
6. Tegingsret: Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening af 2 bestyrelsesmedlemmer.
7. Hæftelse: Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebe-talingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven. For di forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 5 Revision
1. Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer. Der vælges endvidere to revisorsuppleanter. På hvert års generalforsamling afgår en revisor og revisorsuppleant, første gang ved lodtrækning.
2. Revisorerne skal gennemgå regnskabet i dets helhed og samtidig konstatere, at kredsens midler er anbragt efter lovene, og at samtlige beholdninger er tilstede. Revisorerne kan i øvrigt når som helst kontrollere kredsens regnskaber.
3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 6 Kredsgeneralforsamling
1. Den årlige kredsgeneralforsamling indkaldes i oktober-nummeret af TERRIER NYT. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: a) Valg af dirigent b) Valg af stemmetællere c) Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed d) Kasseren forelægger det af kredsbestyrelsen reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed e) Planer for det fremtidige arbejde samt budget for det kommende arbejde og fastsættelse af kontingent
f) Indkomne forslag g) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter h) Valg af 1 revisor og 1 suppleant i) Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, herunder forslag til bestyrelseskandidater, skal være kredsformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlings afholdelses.
2. Stemmeberettigede er kredsens medlemmer, der opfylder betingelserne i DTK’s love § 5, stk. 4.
3. Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer, der er fyldt 18 år, og som har postadresse i kredsens område, jf. § 3, stk. 1.
4. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ingen vedtagelse kan forpligte kredsbestyrelsen udover dens kompetence i henhold til DTK’s love eller bestyrelsens beslutninger. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt eller pr. brev.
5. Det af dirigenten godkendte referat af kredsgeneralforsamlingen, bilagt regnskab, indsendes til DTK’s kasserer inden den 15. februar.
6. Ændring af vedtægterne kan behandles på den årlige kredsgeneralforsamling. Forslag herom indsendes i henhold til vedtægterne. Såfremt forslaget vedtages, fremsendes dette til godkendelse af DTK’s bestyrelse. DTK meddeler resultatet af sin behandling senest 1 måned efter modtagelsen. Forslag, som godkendes af DTK’s bestyrelse, træder i kraft 1. juli samme år.

§ 7 Kredsens virksomhed
1. Kredsens virksomhed gennemføres i henhold til DTK’s love § 15.
2. DTK’s bestyrelse kan fastsætte nærmere regler for kredsens virksomhed.
Hvalpelisten.dk

Hvalpelisten.dk er den del af Dansk Terrier Klub

Her får du let adgang til aktuelle hvalpekuld samt nogle af Danmarks dygtigste og mest engagerede opdrættere.